Algemene voorwaarden

Bureau Hamers tuin- en landschapsontwerp
  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bureau Hamers Tuin- en landschapsontwerp (hierna: Hamers) verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.2 Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of bepalingen daaruit zijn alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk door Hamers zijn aanvaard.
1.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Hamers. Hamers is gerechtigd deze werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 Opdrachtgever zal alle gegevens van Hamers vertrouwelijk houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk bekend zijn.
2.2 Opdrachtgever is verplicht Hamers tijdig te voorzien van alle voor de opdracht relevante documenten, bestanden en informatie.
2.3 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Hamers verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
2.4 Het opdrachtgeverschap kan niet worden overgedragen aan een ander zonder schriftelijke toestemming van Hamers.
2.5 Opdrachtgever zal geen orders en aanwijzingen geven aan door Hamers ingeschakelde derden buiten Hamers om. Indien zulks onverhoopt toch gebeurt, is Hamers niet aansprakelijk voor schade als gevolg van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.

3 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan Hamers verstrekte documenten, bestanden en informatie die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.
3.2 In het geval opdrachtgever bepaalde bouwmaterialen, gereedschappen of hulpmiddelen heeft aangeleverd dan wel heeft voorgeschreven, staat hij ook in voor de kwaliteit van deze bouwmaterialen, gereedschappen of hulpmiddelen.
3.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de voorgaande leden genoemde informatie en materialen.
3.4 Opdrachtgever vrijwaart op eerste verzoek Hamers tegen vorderingen van derden, die stellen direct dan wel indirect schade te hebben gelden als gevolg van door Hamers verrichte werkzaamheden.

  1. Verplichtingen van Hamers

4.1 Hamers zal de voor de opdracht benodigde gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, voor zover die gegevens als vertrouwelijk bekend zijn.
4.2 Hamers heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht en zal deze naar beste eer en geweten uitvoeren als een goed ontwerper betaamt

  1. Aansprakelijkheid van Hamers

5.1 Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Hamers dan wel haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hamers wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige aansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.
5.2 Hamers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in de door of via opdrachtgever aangeleverde documenten, bestanden en informatie.
5.3 Indien de opdrachtgever meent dat sprake is van enig gebrek in de prestatie van Hamers, dient hij dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het moment dat hij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het vermeende gebrek in de prestatie, schriftelijk te melden. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de geleverde prestatie te hebben aanvaard.
5.4 Opdrachtgever zal in dat geval Hamers deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen en – indien mogelijk – daarbij een redelijke termijn stellen voor zuivering van de tekortkoming.
5.5 Hamers is aansprakelijk voor directe schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, indien en voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan grove schuld of opzet van Hamers of haar eigen werknemers.
5.6 Hamers is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook, zoals bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, verlies van inkomsten e.d.), schade als gevolg van persoonlijk letsel of waardevermindering van zaken.
5.7 De maten en schaal die door Hamers in een ontwerp zijn gehanteerd, zijn uitsluitend bij benadering en daardoor exclusief enige marge. Hamers is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een afwijking in de maten en/of schaal in het ontwerp.

  1. Wijzigingen van de opdracht c.q. meerwerk

6.1 Partijen kunnen overeenkomen dat de opdracht tussentijds wordt gewijzigd of uitgebreid. Indien de tussentijdse wijziging is ontstaan door toedoen van de opdrachtgever en/of door omstandigheden geheel buiten de beïnvloedingssfeer van Hamers, zal een dergelijke aanpassing van de opdracht wordt beschouwd als meerwerk en zal als een aanvullende opdracht aan de oorspronkelijke opdracht worden toegevoegd.
6.2 In het geval sprake is van meerwerk, is Hamers niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs. Eventuele extra kosten als gevolg van meerwerk zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

  1. Tarieven en betaling

7.1 Hamers is gerechtigd om tussentijdse wijziging van het afgesproken tarief als gevolg van aanpassingen in het niveau van lonen en/of kosten door te berekenen.
7.2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van 7 dagen na deze termijn door Hamers nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag.
7.3 Alle door Hamers gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

  1. Termijn en levering/uitvoering

8.1 De overeengekomen aanvang- en opleverdata en leveringstermijnen zijn te allen tijde indicatief. In het geval van meerwerk kan de overeengekomen opleverdatum en/of levertijd overschreden worden.
8.2 Opdrachtgever kan bij overschrijding van één van de voormelde data of termijnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

  1. Intellectueel eigendom, eigendoms- en auteursrecht

9.1 Ontwerpen, modellen, maquettes, visualisaties, teksten, afbeeldingen, foto’s, websites, brochures, bestanden, technieken, instrumenten en overige uitingen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht, vallen onder het auteursrecht en zijn en blijven dus te allen tijde het eigendom van Hamers.
9.2 Hamers garandeert dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.3 Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Hamers, ook in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht.
9.4 Opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of eigendomsrecht van derden en vrijwaart Hamers van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders overeengekomen.
9.5 Hamers heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

  1. Herroepen en beëindiging van de opdracht

10.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Hamers verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.
10.2 Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Hamers het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
10.3 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Hamers op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en /of schade.
10.4 Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van Hamers ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Hamers zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.
10.5 Hamers mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hamers behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte ontwerp- of advieswerkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
10.6 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
10.7 Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan mag de opdrachtgever het advies of ontwerp van Hamers slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hamers. Aan de toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden, daaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht erop toe te zien dat haar advies volgens haar bedoelingen wordt gebruikt. Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van Hamers overigens onverlet.
10.8 De opdracht of overeenkomst eindigt door het overlijden van een der partijen. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene wijzen op verlangen van de wederpartij binnen een daarbij te stellen redelijke termijn een van hen of een derde aan om hen in alle zaken de opdracht betreffende te vertegenwoordigen mochten zij de opdracht willen voortzetten.

  1. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Hamers is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hamers is gevestigd.

Algemene Voorwaarden Hamers 1.0, augustus 2021